ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Dziś jest 27.05.2022
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 15 W BIAŁYMSTOKU

Ustalony na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz.329, z  późn. zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1

1.Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.       
2.Władzami samorządu uczniowskiego są:
a)    na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b)    na szczeblu szkoły: szkolna rada uczniów.

& 2

1. Do podstawowych uprawnień samorządu uczniowskiego należy:
a)    przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,
b)    prawo do zapoznania się i wyrażania opinii na temat programów nauczania,
c)    prawo do ustalania wspólnie z radą pedagogiczną kryteriów, a także zaznajomienia się   z motywacją oceny z zachowania, prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania     i zaspokajania własnych zainteresowań,
d)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                   w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
& 3

1. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.
2. Samorząd klasowy składa się z:
a)    przewodniczącego,
b)    zastępcy przewodniczącego,
c)    skarbnika.
3. Wyboru do samorządu klasowego dokonuje się poprzez głosowanie tajne na kandydatów zgłoszonych podczas zebrania klasowego prowadzonego podczas zebrania klasowego przeprowadzonego przez nauczyciela podczas godziny wychowawczej.
4. Zwycięzcami w poszczególnych głosowaniach są kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

& 4

Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
1.    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym.
2.    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości
3.    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych.
4.    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych.
5.    Udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.
6.    Informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej.
7.    Inne zadania nałożone przez klasę lub szkolną radę uczniowską.


& 5

1. Szkolna rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:
a)    przewodniczący
b)    zastępca,
c)    skarbnik,
d)    sekretarz,
e)    kronikarz,
f)    kierownicy i członkowie sekcji – jeżeli sekcje zostaną powołane przez Radę Samorządu Uczniowskiego
3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
4. Obowiązki poszczególnych członków rady uczniowskiej:
a) Przewodniczący koordynuje pracę rady, wyznacza termin posiedzenia rady uczniowskiej, reprezentuje szkołę na zewnątrz.
b) Zastępca koordynuje rożnego rodzaju akcje organizowane na terenie szkoły.
c) Skarbnik zajmuje się rozliczeniami finansowymi samorządu szkolnego, prowadzi zeszyt rachunkowy przychodów i wydatków rady.
d) Sekretarz protokołuje zebrania rady samorządu uczniowskiego w księdze protokołów.
e) Kronikarz zbiera informacje, zajmuje się kronika szkolną, na bieżąco uzupełnia wydarzenia z życia szkoły i poszczególnych klas.

5. Rada uczniowska obraduje - minimum raz w miesiącu – na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.
6. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

& 6

1. Do  zadań podstawowych szkolnej rady uczniowskiej należy:
a)    przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,
b)    występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania,
c)    gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego pochodzącymi z akcji organizowanych na terenie szkoły i poza nią,
d)    wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
2. W razie konieczności szkolna rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rady.

& 7

1. W celu uprawnienia swej działalności szkolna rada uczniowska może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań
2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływania po pierwszym zebraniu szkolnej rady uczniowskiej.
3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza szkolnej rady uczniowskiej.
4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków.
5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej wraz z nauczycielem – opiekunem

&  8

1. Wybory do szkolnej rady uczniowskiej przeprowadza się każdego roku w połowie października.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
3. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do szkolnej rady uczniowskiej mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. Wybory do samorządów klasowych przeprowadza się w połowie września.
5. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do samorządu klasowego mają wszyscy uczniowie danej klasy.

& 9

1. Wybory zarządza przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej lub jego zastępca w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły lub sam opiekun.
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie całej szkoły oraz ogłasza się każdej klasie.

& 10

1.Wybory przeprowadza komisja wyłoniona spośród wszystkich uczniów szkoły.
2.Członków komisji jest tyle ile klas.
3. Przedstawicieli komisji wyłaniają w tajnym głosowaniu uczniowie poszczególnych klas.
4. Osobą wybraną zostanie ta, która otrzyma najwięcej głosów.
5. Z każdej klasy wybiera się tylko jednego przedstawiciela.
6. Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły, jego zastępcą opiekun.

& 11

1. Kandydatów na członków szkolnej rady uczniowskiej mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły
2. Liczba kandydatów jest nieograniczona
3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać pozytywną ocenę wychowawcy.
4. Kampania wyborcza rozpoczyna się w ostatnim tygodniu września. Kandydaci przedstawiają swoje programy. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów są rozwieszone w szkole i na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego
5. Kandydaci najpóźniej na tydzień przed wyborami zarządzonymi w trzecim tygodniu października przedstawiają wymagane, co najmniej piętnaście podpisów osób popierających ich kandydatury opiekunowi samorządu.

& 12

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
2. Głosować można na jednego kandydata.
3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

& 13

1. W skład szkolnej rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
2. Spośród ogółu członków szkolnej rady uczniowskiej jej członkowie wyłaniają na drodze glosowania tajnego przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, sekretarza i kronikarza.
3. O wyborze na daną funkcję decyduje największa liczba głosów uzyskanych w głosowaniu w następującej kolejności: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz, kronikarz.


 

& 14

1. Członka szkolnej rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
2. Sprawę rozpatruje szkolna rada uczniowska poprzez dyskusję, a następnie głosowanie tajne.
3. Na miejsce odwołanego członka szkolnej rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez poszczególne samorządy klasowe.
4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. O wyborze innej osoby na jego miejsce decyduje procedura podana w ust.3.

& 15

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.


Tryb przeprowadzenia wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie w głosowaniu tajnym, powszechnym, bezpośrednim i równym wpisując na karcie do głosowania  nazwisko nauczyciela proponowanego na funkcję opiekuna

2. Uczniowie głosują na jednego, dowolnie wybranego nauczyciela, spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.
3. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. W sytuacji gdy dwóch nauczycieli otrzymuje równą liczbę głosów komisja wyborcza ogłasza drugą turę wyborów, w której biorą udział tylko ci dwaj kandydaci .
5. Komisję wyborczą stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
6. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Dyrektor Szkoły.
7. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się we wrześniu danego roku szkolnego

8. W przypadku uzasadnionej odmowy pełnienia tej funkcji kandydatem jest następna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
9. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata.

10. W trakcie trwania kadencji opiekun samorządu może zrezygnować z pełnienia funkcji z obiektywnych przyczyn losowych za zgodą Dyrektora szkoły.                                                               & 16
1. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności, co najmniej połowy ich składu.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem
Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2013 17:46
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader
KREATORZY PRZYSZŁOŚCI

tabliczka